ലങ്കാവിയിലേക്ക് ഒരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് - Kochi to Langkawi Travel Vlog with Eizy Travels Vlog 372

Tech Travel Eat by Sujith Bhakthan Tech Travel Eat by Sujith Bhakthan
155,449 views
3,456 171

 Published On Oct 10, 2018

മലേഷ്യയിലെ ഒരു കിടിലൻ ഹണിമൂൺ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ലങ്കാവി ഐലൻഡ്. 35,000 രൂപ മുതലുള്ള പാക്കേജുകൾ ലഭ്യമാണ്. ലങ്കാവി വിവരങ്ങൾക്ക് Eizy Travels നെ വിളിക്കാം: 9387676600, 8589086600 #langkawi #honeymoon #techtraveleat Malayalam Travel Vlog by Sujith Bhakthan Tech Travel Eat Feel free to comment here for any doubts regarding this video. **** Follow us on **** Facebook: https://www.facebook.com/techtraveleat/ Instagram: https://www.instagram.com/techtraveleat/ Twitter: https://twitter.com/techtraveleat Website: http://www.techtraveleat.com
Tags : tech travel eat, tech travel eat, sujith bhakthan, tech travel eat, sujith bhakthan, malayalam travel videos, tech travel eat, sujith bhakthan, malayalam travel videos, malayalam vlogger, tech travel eat, sujith bhakthan, malayalam travel videos, malayalam vlogger, sancharam, tech travel eat, sujith bhakthan, malayalam travel videos, malayalam vlogger, sancharam, safari tv, tech travel eat, sujith bhakthan, malayalam travel videos, malayalam vlogger, sancharam, safari tv, safari, tech travel eat, sujith bhakthan, malayalam travel videos, malayalam vlogger, sancharam, safari tv, safari, channel, tech travel eat, sujith bhakthan, malayalam travel videos, malayalam vlogger, sancharam, safari tv, safari, channel, langkawi, tech travel eat, sujith bhakthan, malayalam travel videos, malayalam vlogger, sancharam, safari tv, safari, channel, langkawi, honeymoon, tech travel eat, sujith bhakthan, malayalam travel videos, malayalam vlogger, sancharam, safari tv, safari, channel, langkawi, honeymoon, techtraveleat

show more

Share/Embed

Loading...
Loading...